RODO w medycynie

23 lipca 2018

Szanowni Pacjenci – uwaga RODO!

Regulacje prawne, dotyczące ochrony danych osobowych RODO, mają zastosowanie również w przypadku podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W związku z pytaniami jakie od Państwa otrzymujemy, informujemy, że:

  •  Centrum Multi-Medica Rembertów jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, ma samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych pacjentów, w celu realizacji obowiązków ustawowych, które wynikają z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
  • Dane niezbędne do udzielania świadczeń medycznych to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL jeśli została nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego. (Dz.U. 2015 poz. 2069).
  • Niepodanie danych niezbędnych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  • Zgodnie z RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagane uzyskanie zgody pacjenta.
  • Odbiór wyników badań/kopii dokumentacji medycznej odbywa się w recepcji w godzinach pracy placówki. Odbiór wyników/kopii dokumentacji medycznej przez osoby fizyczne jest możliwy osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta za okazaniem pisemnego upoważnienia i dokumentu tożsamości.
  • Wyniki badań laboratoryjnych dostępne są na platformie Synevo Online – po wcześniejszym zarejestrowaniu Karty Synevo Online.
  • Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o skontaktowanie się przez formularz kontaktowy na naszej stronie.

W celu weryfikacji Twojej tożsamości, prosimy o okazanie pracownikowi recepcji naszego  Centrum dokumentu ze zdjęciem.

23 lipca 2018

Ustawienia Ciasteczek